สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

กรณีใดบ้าง ซึ่งผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดเมื่อถูกฟ้องคดี

 

กรณีแรก ผู้เช่าซื้อคืนรถยนต์ที่เช่าซื้อก่อนผิดนัดค่างวด ๓ งวดติดต่อกัน
กรณีที่สอง ผู้เช่าซื้อคืนรถยนต์ที่เช่าซื้อภายหลังผิดนัดชำระหนี้ ๓ งวดแล้ว แต่คืนก่อนมีการได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาจากผู้ให้เช่าซื้อ

หากเป็นทั้งสองกรณีดังกล่าว ผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดเมื่อผู้ให้เช่าซื้อนำรถยนต์ออกขายทอดตลาดแล้วไม่เงินไม่พอกับสัญญาเช่าซื้อ รวมทั้ง ผู้ค้ำประกันก็ไม่ต้องรับผิดเช่นกัน

ท่านใดประสงค์ให้สำนักงานดำเนินการต่อสู้คดีให้ทั้งสองกรณีดังกล่าว รีบโทรมายัง 0957788803

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

บทความที่น่าสนใจ

-เมื่อครอบครองปรปักษ์ที่ดินแล้ว ต่อมาเกิดที่งอกใครเป็นเจ้าของที่งอกนั้น

-ซื้อที่ดินในหมู่บ้านจัดสรร แล้วไปซื้อที่ดินข้างนอกที่ติดกับหมู่บ้าน
เพื่อเชื่อมที่ดินดังกล่าวเข้ากับที่ดินในหมู่บ้าน

-ขายฝากที่ดินต่อมาผู้ขายได้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดิน แต่ไม่ได้ไถ่ภายในกำหนดบ้านเป็นของใคร

-ไม่ได้เข้าร่วมในการแบ่งกรรมสิทธิ์รวม

-ปลูกต้นไม้ในทางสาธารณะสามารถฟ้องให้รื้อถอนออกไปได้

- การทำสัญญายอมในศาลโดยการครอบครองในป่าสงวน

-เจ้าของรวมนำโฉนดที่ดินไปประหนี้เงินกู้ผลเป็นอย่างไร