สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

ตามความผิด พรบ เช็ค จะต้องมีลงวันที่ในเช็ค

การออกเช็คจะต้องมีการระบุข้อความในเช็คให้ครบถ้วนตามกฎหมาย ที่สำคัญจะต้องมีการลงวันที่ในเช็คด้วย ได้ลงวันที่ในเช็คนั้นหมายความว่า เมื่อถึงเวลาตามที่ระบุไว้ในเช็คแล้ว ผู้ทรงเช็คหรือผู้ที่มีเช็คอยู่ในมือสามารถนำไปขึ้นเงินกับธนาคารได้ ดังนั้น วันที่ในเช็คย่อมมีความสำคัญ หากไม่มีการลงวันที่ในเช็คแล้ว ย่อมถือว่าไม่ได้มีวันที่ในการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 จึงไม่มีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534

ทั้งนี้ ตามหลักกฎหมายที่ทนายความเชียงใหม่ได้เสนอให้แก่ท่านผู้อ่านได้ทราบแล้วนั้น มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11401/2556สาระสำคัญของความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 อยู่ที่วันออกเช็ค คือ วันที่สั่งให้ธนาคารจ่ายเงินตามเช็คนั้น ถ้าเช็ครายใดผู้ออกเช็คไม่ได้ลงวันที่ออกเช็ค ก็ไม่มีทางที่จะให้ผู้ออกเช็คทราบได้ว่าจะให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้นในวันใด ซึ่งวันนั้นผู้ออกเช็คจะได้เตรียมเงินไว้ในบัญชีธนาคารอันจะพึงจ่ายตามเช็คนั้น หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เช็คที่ไม่มีวันออกเช็คถือได้ว่าไม่มีวันที่ผู้ออกเช็คกระทำความผิด
เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าเช็คพิพาททั้งเจ็ดฉบับลงวันที่ไว้แล้วในขณะที่ผู้เสียหายได้รับมาจากจำเลยทั้งสอง จึงถือไม่ได้ว่ามีวันที่จำเลยทั้งสองกระทำความผิด