สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ 1 ลักษณะ 2  บุคคล  หมวด 2 นิติบุคคล

- ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

- ส่วนที่ 2 สมาคม

- ส่วนที่ 3 มูลนิธิ