สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ 1 ลักษณะ 4 นิติกรรม  

หมวด 2 การแสดงเจตนา

มาตรา 154

มาตรา 155

มาตรา 156

มาตรา 157

มาตรา 158

มาตรา 159

 

 

 

 

 

 
 

มาตรา 160

มาตรา 161

มาตรา 162

มาตรา 163

มาตรา 164

มาตรา 165

มาตรา 166

มาตรา 167

มาตรา 168

มาตรา 169

มาตรา 170

มาตรา 171