สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ 1  หลักทั่วไป  ลักษณะ 1 
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

มาตรา 4
มาตรา 5
มาตรา 6
มาตรา 7
มาตรา 8
มาตรา 9
มาตรา 10
มาตรา 11
มาตรา 12
มาตรา 13
มาตรา 14