สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ 1 ลักษณะ 3 ทรัพย์   

มาตรา 137

มาตรา 138

มาตรา 139

มาตรา 140

มาตรา 141

 

 
 

มาตรา 142

มาตรา 143

มาตรา 144

มาตรา 145

มาตรา 146

มาตรา 147

มาตรา 148