สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ 1 ลักษณะ 4 นิติกรรม  

หมวด 1  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

มาตรา 149

มาตรา 150

มาตรา 151

มาตรา 152

มาตรา 153