สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ 1 ลักษณะ 4 นิติกรรม  

-หมวด 1  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

-หมวด 2 การแสดงเจตนา