สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

บริการสืบทรัพย์และบังคับคดี

ทนายความเชียงใหม่ นอกจากจะให้บริการทางด้านกฎหมายโดยให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายฟรี หรือให้บริการทางด้านการว่าความแล้ว ทนายความเชียงใหม่ยังให้บริการทางด้านการสืบทรัพย์และบังคับคดีที่มีที่ศาลที่คำพิพากษาแล้ว ขั้นตอนในการสืบทรัพย์นั้น ท่านอาจดำเนินการด้วยตนเองก็ได้ โดยทรัพย์สินที่ท่านสามารถสืบทรัพย์ได้นั้น จะเป็นบ้าน ที่ดิน รถยนต์ เงินในธนาคาร หรือแม้แต่สิทธิเรียกร้องค่าจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน หรือสิทธิเรียกร้องอื่นๆ ที่มีต่อบุคคลภายนอกของลูกหนี้ของท่าน ส่วนในเรื่องของการบังคับคดีก็เช่นกัน ท่านสามารถดำเนินการเองได้ เพราะการบังคับคดีนั้นไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตว่าความ ส่วนขั้นตอนและรายละเอียดนั้น สำนักงานฯ ไม่ขออธิบายไว้ ณ ที่นี้ แต่อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ รับสืบทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาและรับบังคับคดีของลูกหนี้ตามคำพิพากษา