สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ลักษณะ 1 ซื้อขาย

ลักษณะ 2 แลกเปลี่ยน

ลักษณะ 3 ให้

ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์

ลักษณะ 5 เช่าซื้อ

ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน

ลักษณะ 7 จ้างทำของ

ลักษณะ 8 รับขน

ลักษณะ 9 ยืม

ลักษณะ 10 ฝากทรัพย์