สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

บรรพ 4

ทรัพย์สิน

มาตรา 1298
มาตรา 1299
มาตรา 1300
มาตรา 1301
มาตรา 1302
มาตรา 1303
มาตรา 1304
มาตรา 1305
มาตรา 1306
มาตรา 1307
มาตรา 1308
มาตรา 1309
มาตรา 1310
มาตรา 1311
มาตรา 1312
มาตรา 1313
มาตรา 1314
มาตรา 1315
มาตรา 1316
มาตรา 1317
มาตรา 1318
มาตรา 1319
มาตรา 1320
มาตรา 1321
มาตรา 1322
มาตรา 1323
มาตรา 1324
มาตรา 1325
มาตรา 1326
มาตรา 1327
มาตรา 1328
มาตรา 1329
มาตรา 1330
มาตรา 1331
มาตรา 1332
มาตรา 1333
มาตรา 1334
มาตรา 1335
มาตรา 1336
มาตรา 1337
มาตรา 1338
มาตรา 1339
มาตรา 1340
มาตรา 1341
มาตรา 1342
มาตรา 1343
มาตรา 1344
มาตรา 1345
มาตรา 1346
มาตรา 1347
มาตรา 1348
มาตรา 1349
มาตรา 1350
มาตรา 1351
มาตรา 1352
มาตรา 1353
มาตรา 1354
มาตรา 1355
มาตรา 1356
มาตรา 1357
มาตรา 1358
มาตรา 1359
มาตรา 1360
มาตรา 1361
มาตรา 1362
มาตรา 1363
มาตรา 1364
มาตรา 1365
มาตรา 1366
มาตรา 1367
มาตรา 1368
มาตรา 1369
มาตรา 1370
มาตรา 1371
มาตรา 1372
มาตรา 1373
มาตรา 1374
มาตรา 1375
มาตรา 1376
มาตรา 1377
มาตรา 1378
มาตรา 1379
มาตรา 1380
มาตรา 1381
มาตรา 1382
มาตรา 1383
มาตรา 1384
มาตรา 1385
มาตรา 1386
มาตรา 1387
มาตรา 1388
มาตรา 1389
มาตรา 1390
มาตรา 1391
มาตรา 1392
มาตรา 1393
มาตรา 1394
มาตรา 1395
มาตรา 1396
มาตรา 1397
มาตรา 1398
มาตรา 1399
มาตรา 1400
มาตรา 1401
มาตรา 1402
มาตรา 1403
มาตรา 1404
มาตรา 1405
มาตรา 1406
มาตรา 1407
มาตรา 1408
มาตรา 1409
มาตรา 1410
มาตรา 1411
มาตรา 1412
มาตรา 1413
มาตรา 1414
มาตรา 1415
มาตรา 1416
มาตรา 1417
มาตรา 1418
มาตรา 1419
มาตรา 1420
มาตรา 1421
มาตรา 1422
มาตรา 1423
มาตรา 1424
มาตรา 1425
มาตรา 1426
มาตรา 1427
มาตรา 1428
มาตรา 1429
มาตรา 1430
มาตรา 1431
มาตรา 1432
มาตรา 1433
มาตรา 1434