สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ลักษณะ 12 จำนอง

มาตรา 702

มาตรา 703

มาตรา 704
มาตรา 705
มาตรา 706
มาตรา 707
มาตรา 708
มาตรา 709
มาตรา 710
มาตรา 711
มาตรา 712
มาตรา 713
มาตรา 714

มาตรา 714/1
มาตรา 715
มาตรา 716
มาตรา 717
มาตรา 718
มาตรา 719
มาตรา 720
มาตรา 721
มาตรา 722
มาตรา 723
มาตรา 724
มาตรา 725
มาตรา 726
มาตรา 727

มาตรา 727/1
มาตรา 728
มาตรา 729
มาตรา 730
มาตรา 731
มาตรา 732
มาตรา 733
มาตรา 734
มาตรา 735
มาตรา 736
มาตรา 737
มาตรา 738
มาตรา 739
มาตรา 740
มาตรา 741
มาตรา 742
มาตรา 743
มาตรา 744
มาตรา 745
มาตรา 746