สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ลักษณะ 16 นายหน้า

มาตรา 845
มาตรา 846
มาตรา 847
มาตรา 848
มาตรา 849