สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ลักษณะ 17

ประนีประนอมยอมความ

มาตรา 850

มาตรา 851

มาตรา 852