สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ลักษณะ 18

การพนัน และขันต่อ

มาตรา 853

มาตรา 854

มาตรา 855