สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ลักษณะ 19

บัญชีเดินสะพัด

มาตรา 856

มาตรา 857

มาตรา 858

มาตรา 859

มาตรา 860