สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ลักษณะ 2 แลกเปลี่ยน

มาตรา 518

มาตรา 519

มาตรา 520