สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ลักษณะ 21 ตั๋วเงิน
มาตรา 898
มาตรา 899
มาตรา 900
มาตรา 901
มาตรา 902
มาตรา 903
มาตรา 904
มาตรา 905
มาตรา 906
มาตรา 907
มาตรา 908
มาตรา 909
มาตรา 910
มาตรา 911
มาตรา 912
มาตรา 913
มาตรา 914
มาตรา 915
มาตรา 916
มาตรา 917
มาตรา 918
มาตรา 919
มาตรา 920
มาตรา 921
มาตรา 922
มาตรา 923
มาตรา 924
มาตรา 925
มาตรา 926
มาตรา 927
มาตรา 928
มาตรา 929
มาตรา 930
มาตรา 931
มาตรา 932
มาตรา 933
มาตรา 934
มาตรา 935
มาตรา 936
มาตรา 937
มาตรา 938
มาตรา 939
มาตรา 940
มาตรา 941
มาตรา 942
มาตรา 943
มาตรา 944
มาตรา 945
มาตรา 946
มาตรา 947
มาตรา 948
มาตรา 949
มาตรา 950
มาตรา 951
มาตรา 952
มาตรา 953
มาตรา 954
มาตรา 955
มาตรา 956
มาตรา 957
มาตรา 958
มาตรา 959
มาตรา 960
มาตรา 961
มาตรา 962
มาตรา 963
มาตรา 964
มาตรา 965
มาตรา 966
มาตรา 967
มาตรา 968
มาตรา 969
มาตรา 970
มาตรา 971
มาตรา 972
มาตรา 973
มาตรา 974
มาตรา 975
มาตรา 976
มาตรา 977
มาตรา 978
มาตรา 979
มาตรา 980
มาตรา 981
มาตรา 982
มาตรา 983
มาตรา 984
มาตรา 985
มาตรา 986
มาตรา 987
มาตรา 988
มาตรา 989
มาตรา 990
มาตรา 991
มาตรา 992
มาตรา 993
มาตรา 994
มาตรา 995
มาตรา 996
มาตรา 997
มาตรา 998
มาตรา 999
มาตรา 1000
มาตรา 1001
มาตรา 1002
มาตรา 1003
มาตรา 1004
มาตรา 1005

มาตรา 1006

มาตรา 1007

มาตรา 1008

มาตรา 1009

มาตรา 1010

มาตรา 1011