สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ลักษณะ ๒๒
หุ้นส่วนและบริษัท

มาตรา 1012
มาตรา 1013
มาตรา 1014
มาตรา 1015
มาตรา 1016
มาตรา 1017
มาตรา 1018
มาตรา 1019
มาตรา 1020

มาตรา 1020/1
มาตรา 1021
มาตรา 1022
มาตรา 1023
มาตรา 1024
มาตรา 1025
มาตรา 1026
มาตรา 1027
มาตรา 1028
มาตรา 1029
มาตรา 1030
มาตรา 1031
มาตรา 1032
มาตรา 1033
มาตรา 1034
มาตรา 1035
มาตรา 1036
มาตรา 1037
มาตรา 1038
มาตรา 1039
มาตรา 1040
มาตรา 1041
มาตรา 1042
มาตรา 1043
มาตรา 1044
มาตรา 1045
มาตรา 1046
มาตรา 1047
มาตรา 1048
มาตรา 1049
มาตรา 1050
มาตรา 1051
มาตรา 1052
มาตรา 1053
มาตรา 1054
มาตรา 1055
มาตรา 1056
มาตรา 1057
มาตรา 1058
มาตรา 1059
มาตรา 1060
มาตรา 1061
มาตรา 1062
มาตรา 1063
มาตรา 1064

มาตรา 1064/1

มาตรา 1064/2
มาตรา 1065
มาตรา 1066
มาตรา 1067
มาตรา 1068
มาตรา 1069
มาตรา 1070
มาตรา 1071
มาตรา 1072
มาตรา 1073
มาตรา 1074
มาตรา 1075
มาตรา 1076
มาตรา 1077
มาตรา 1078
มาตรา 1079
มาตรา 1080
มาตรา 1081
มาตรา 1082
มาตรา 1083
มาตรา 1084
มาตรา 1085
มาตรา 1086
มาตรา 1087
มาตรา 1088
มาตรา 1089
มาตรา 1090
มาตรา 1091
มาตรา 1092
มาตรา 1093
มาตรา 1094
มาตรา 1095
มาตรา 1096
มาตรา 1097
มาตรา 1098
มาตรา 1099
มาตรา 1100
มาตรา 1101
มาตรา 1102
มาตรา 1103
มาตรา 1104
มาตรา 1105
มาตรา 1106
มาตรา 1107
มาตรา 1108
มาตรา 1109
มาตรา 1110
มาตรา 1111
มาตรา 1112
มาตรา 1113
มาตรา 1114
มาตรา 1115
มาตรา 1116
มาตรา 1117
มาตรา 1118
มาตรา 1119
มาตรา 1120
มาตรา 1121
มาตรา 1122
มาตรา 1123
มาตรา 1124
มาตรา 1125
มาตรา 1126
มาตรา 1127
มาตรา 1128
มาตรา 1129
มาตรา 1130
มาตรา 1131
มาตรา 1132
มาตรา 1133
มาตรา 1134
มาตรา 1135
มาตรา 1136
มาตรา 1137
มาตรา 1138
มาตรา 1139
มาตรา 1140
มาตรา 1141
มาตรา 1142
มาตรา 1143
มาตรา 1144
มาตรา 1145
มาตรา 1146
มาตรา 1147
มาตรา 1148
มาตรา 1149
มาตรา 1150
มาตรา 1151
มาตรา 1152
มาตรา 1153

มาตรา 1153/1
มาตรา 1154
มาตรา 1155
มาตรา 1156
มาตรา 1157
มาตรา 1158
มาตรา 1159
มาตรา 1160
มาตรา 1161
มาตรา 1162
มาตรา 1163
มาตรา 1164
มาตรา 1165
มาตรา 1166
มาตรา 1167
มาตรา 1168
มาตรา 1169
มาตรา 1170
มาตรา 1171
มาตรา 1172
มาตรา 1173
มาตรา 1174
มาตรา 1175
มาตรา 1176
มาตรา 1177
มาตรา 1178
มาตรา 1179
มาตรา 1180
มาตรา 1181
มาตรา 1182
มาตรา 1183
มาตรา 1184
มาตรา 1185
มาตรา 1186
มาตรา 1187
มาตรา 1188
มาตรา 1189
มาตรา 1190
มาตรา 1191
มาตรา 1192
มาตรา 1193
มาตรา 1194
มาตรา 1195
มาตรา 1196
มาตรา 1197
มาตรา 1198
มาตรา 1199
มาตรา 1200
มาตรา 1201
มาตรา 1202
มาตรา 1203
มาตรา 1204
มาตรา 1205
มาตรา 1206
มาตรา 1207
มาตรา 1208
มาตรา 1209
มาตรา 1210
มาตรา 1211
มาตรา 1212
มาตรา 1213
มาตรา 1214
มาตรา 1215
มาตรา 1216
มาตรา 1217
มาตรา 1218
มาตรา 1219
มาตรา 1220
มาตรา 1221
มาตรา 1222
มาตรา 1223
มาตรา 1224
มาตรา 1225
มาตรา 1226
มาตรา 1227
มาตรา 1228
มาตรา 1229
มาตรา 1230
มาตรา 1231
มาตรา 1232
มาตรา 1233
มาตรา 1234
มาตรา 1235
มาตรา 1236
มาตรา 1237
มาตรา 1238
มาตรา 1239
มาตรา 1240
มาตรา 1241
มาตรา 1242
มาตรา 1243
มาตรา 1244
มาตรา 1245
มาตรา 1246

มาตรา 1246/1

มาตรา 1246/2

มาตรา 1246/3

มาตรา 1246/4

มาตรา 1246/5

มาตรา 1246/6

มาตรา 1246/7
มาตรา 1247
มาตรา 1248
มาตรา 1249
มาตรา 1250
มาตรา 1251
มาตรา 1252
มาตรา 1253
มาตรา 1254
มาตรา 1255
มาตรา 1256
มาตรา 1257
มาตรา 1258
มาตรา 1259
มาตรา 1260
มาตรา 1261
มาตรา 1262
มาตรา 1263
มาตรา 1264
มาตรา 1265
มาตรา 1266
มาตรา 1267
มาตรา 1268
มาตรา 1269
มาตรา 1270
มาตรา 1271
มาตรา 1272
มาตรา 1273

มาตรา 1273/1

มาตรา 1273/2

มาตรา 1273/3

มาตรา 1273/4