สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ลักษณะ 23 สมาคม

มาตรา 1274 - 1297 (ยกเลิก)