สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ลักษณะ 5 เช่าซื้อ

มาตรา 572

มาตรา 573

มาตรา 574