สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน

มาตรา 575
มาตรา 576
มาตรา 577
มาตรา 578
มาตรา 579
มาตรา 580
มาตรา 581
มาตรา 582
มาตรา 583
มาตรา 584
มาตรา 585
มาตรา 586