สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ 2

มาตรา 194 ถึง มาตรา 452

มาตรา 194
มาตรา 195
มาตรา 196
มาตรา 197
มาตรา 198
มาตรา 199
มาตรา 200
มาตรา 201
มาตรา 202
มาตรา 203
มาตรา 204
มาตรา 205
มาตรา 206
มาตรา 207
มาตรา 208
มาตรา 209
มาตรา 210
มาตรา 211
มาตรา 212
มาตรา 213
มาตรา 214
มาตรา 215
มาตรา 216
มาตรา 217
มาตรา 218
มาตรา 219
มาตรา 220
มาตรา 221
มาตรา 222
มาตรา 223
มาตรา 224
มาตรา 225
มาตรา 226
มาตรา 227
มาตรา 228
มาตรา 229
มาตรา 230
มาตรา 231
มาตรา 232
มาตรา 233
มาตรา 234
มาตรา 235
มาตรา 236
มาตรา 237
มาตรา 238
มาตรา 239
มาตรา 240
มาตรา 241
มาตรา 242
มาตรา 243
มาตรา 244
มาตรา 245
มาตรา 246
มาตรา 247
มาตรา 248
มาตรา 249
มาตรา 250
มาตรา 251
มาตรา 252
มาตรา 253
มาตรา 254
มาตรา 255
มาตรา 256
มาตรา 257
มาตรา 258
มาตรา 259
มาตรา 260
มาตรา 261
มาตรา 262
มาตรา 263
มาตรา 264
มาตรา 265
มาตรา 266
มาตรา 267
มาตรา 268
มาตรา 269
มาตรา 270
มาตรา 271
มาตรา 272
มาตรา 273
มาตรา 274
มาตรา 275
มาตรา 276
มาตรา 277
มาตรา 278
มาตรา 279
มาตรา 280
มาตรา 281
มาตรา 282
มาตรา 283
มาตรา 284
มาตรา 285
มาตรา 286
มาตรา 287
มาตรา 288
มาตรา 289
มาตรา 290
มาตรา 291
มาตรา 292
มาตรา 293
มาตรา 294
มาตรา 295
มาตรา 296
มาตรา 297
มาตรา 298
มาตรา 299

มาตรา 300
มาตรา 301
มาตรา 302
มาตรา 303
มาตรา 304
มาตรา 305
มาตรา 306
มาตรา 307
มาตรา 308
มาตรา 309
มาตรา 310
มาตรา 311
มาตรา 312
มาตรา 313
มาตรา 314
มาตรา 315

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


มาตรา 316
มาตรา 317
มาตรา 318
มาตรา 319
มาตรา 320
มาตรา 321
มาตรา 322
มาตรา 323
มาตรา 324
มาตรา 325
มาตรา 326
มาตรา 327
มาตรา 328
มาตรา 329
มาตรา 330
มาตรา 331
มาตรา 332
มาตรา 333
มาตรา 334
มาตรา 335
มาตรา 336
มาตรา 337
มาตรา 338
มาตรา 339
มาตรา 340
มาตรา 341
มาตรา 342
มาตรา 343
มาตรา 344
มาตรา 345
มาตรา 346
มาตรา 347
มาตรา 348
มาตรา 349
มาตรา 350
มาตรา 351
มาตรา 352
มาตรา 353
มาตรา 354
มาตรา 355
มาตรา 356
มาตรา 357
มาตรา 358
มาตรา 359
มาตรา 360
มาตรา 361
มาตรา 362
มาตรา 363
มาตรา 364
มาตรา 365
มาตรา 366
มาตรา 367
มาตรา 368
มาตรา 369
มาตรา 370
มาตรา 371
มาตรา 372
มาตรา 373
มาตรา 374 สัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก

มาตรา 375
มาตรา 376
มาตรา 377
มาตรา 378
มาตรา 379
มาตรา 380
มาตรา 381
มาตรา 382
มาตรา 383
มาตรา 384
มาตรา 385
มาตรา 386
มาตรา 387
มาตรา 388
มาตรา 389
มาตรา 390
มาตรา 391
มาตรา 392
มาตรา 393
มาตรา 394
มาตรา 395
มาตรา 396
มาตรา 397
มาตรา 398
มาตรา 399
มาตรา 400
มาตรา 401
มาตรา 402
มาตรา 403
มาตรา 404
มาตรา 405
มาตรา 406
มาตรา 407
มาตรา 408
มาตรา 409
มาตรา 410
มาตรา 411
มาตรา 412
มาตรา 413
มาตรา 414
มาตรา 415
มาตรา 416
มาตรา 417
มาตรา 418
มาตรา 419
มาตรา 420
มาตรา 421
มาตรา 422
มาตรา 423
มาตรา 424
มาตรา 425
มาตรา 426
มาตรา 427
มาตรา 428
มาตรา 429
มาตรา 430
มาตรา 431
มาตรา 432
มาตรา 433
มาตรา 434
มาตรา 435
มาตรา 436
มาตรา 437
มาตรา 438
มาตรา 439
มาตรา 440
มาตรา 441
มาตรา 442
มาตรา 443
มาตรา 444
มาตรา 445
มาตรา 446
มาตรา 447
มาตรา 448
มาตรา 449
มาตรา 450
มาตรา 451
มาตรา 452