สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ 5

มาตรา 1435 ถึง มาตรา 1598

มาตรา 1435 การหมั้นต้องมีอายุ ๑๗ ปี
มาตรา 1436 ผู้เยาว์ทำการหมั้นต้องได้รับความยินยอม
มาตรา 1437 สินสอด ของหมั้น
มาตรา 1438 ผิดสัญญาหมั้นไม่อาจบังคับให้สมรสได้
มาตรา 1439 ผิดสัญญาหมั้นต้องเสียค่าทดแทน
มาตรา 1440 ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาหมั้น
มาตรา 1441 ผลของคู่หมั้นตายก่อนสมรส
มาตรา 1442 เหตุสำคัญที่ไม่ควรสมรสอันเกิดแต่หญิง
มาตรา 1443 เหตุุสำคัญที่ไม่ควรสมรสอันเกิดจากชาย
มาตรา 1444 คู่หมั้นกระทำชั่วอย่างร้ายแรง
มาตรา 1445 การเรียกค่าเสียหายจากผู้ร่วมประเวณีกับคู่หมั้น
มาตรา 1446
มาตรา 1447

มาตรา 1447/1

มาตรา 1447/2
มาตรา 1448
มาตรา 1449
มาตรา 1450
มาตรา 1451
มาตรา 1452
มาตรา 1453
มาตรา 1454
มาตรา 1455
มาตรา 1456
มาตรา 1457 การสมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
มาตรา 1458
มาตรา 1459
มาตรา 1460
มาตรา 1461 สามีภริยาต้องอุปการะซึ่งกันและกัน
มาตรา 1462
มาตรา 1463
มาตรา 1464

มาตรา 1464/1
มาตรา 1465
มาตรา 1466 หลักเกณฑ์สัญญาก่อนสมรส
มาตรา 1467 การเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อนสมรส
มาตรา 1468
มาตรา 1469
มาตรา 1470
มาตรา 1471
มาตรา 1472
มาตรา 1473
มาตรา 1474
มาตรา 1475
มาตรา 1476

มาตรา 1476/1
มาตรา 1477
มาตรา 1478
มาตรา 1479
มาตรา 1480
มาตรา 1481
มาตรา 1482
มาตรา 1483
มาตรา 1484

มาตาา 1484/1
มาตรา 1485
มาตรา 1486
มาตรา 1487
มาตรา 1488
มาตรา 1489
มาตรา 1490
มาตรา 1491
มาตรา 1492

มาตรา 1492/1
มาตรา 1493
มาตรา 1494
มาตรา 1495
มาตรา 1496
มาตรา 1497

มาตรา1497/1
มาตรา 1498
มาตรา 1499
มาตรา 1500
มาตรา 1501
มาตรา 1502
มาตรา 1503
มาตรา 1504
มาตรา 1505
มาตรา 1506
มาตรา 1507
มาตรา 1508
มาตรา 1509
มาตรา 1510
มาตรา 1511
มาตรา 1512
มาตรา 1513
มาตรา 1514
มาตรา 1515

มาตรา 1516 เหตุของการฟ้องหย่า
มาตรา 1517
มาตรา 1518
มาตรา 1519
มาตรา 1520
มาตรา 1521
มาตรา 1522
มาตรา 1523
มาตรา 1524
มาตรา 1525
มาตรา 1526
มาตรา 1527
มาตรา 1528
มาตรา 1529
มาตรา 1530
มาตรา 1531
มาตรา 1532
มาตรา 1533
มาตรา 1534
มาตรา 1535
มาตรา 1536
มาตรา 1537
มาตรา 1538
มาตรา 1539
มาตรา 1540
มาตรา 1541
มาตรา 1542
มาตรา 1543
มาตรา 1544
มาตรา 1545
มาตรา 1546
มาตรา 1547
มาตรา 1548
มาตรา 1549
มาตรา 1550
มาตรา 1551
มาตรา 1552
มาตรา 1553
มาตรา 1554
มาตรา 1555
มาตรา 1556
มาตรา 1557
มาตรา 1558
มาตรา 1559
มาตรา 1560
มาตรา 1561
มาตรา 1562
มาตรา 1563
มาตรา 1564
มาตรา 1565
มาตรา 1566
มาตรา 1567
มาตรา 1568
มาตรา 1569

มาตรา 1569/1
มาตรา 1570
มาตรา 1571
มาตรา 1572
มาตรา 1573
มาตรา 1574
มาตรา 1575
มาตรา 1576
มาตรา 1577
มาตรา 1578
มาตรา 1579
มาตรา 1580
มาตรา 1581
มาตรา 1582
มาตรา 1583
มาตรา 1584

มาตรา 1584/1
มาตรา 1585
มาตรา 1586
มาตรา 1587
มาตรา 1588
มาตรา 1589
มาตรา 1590
มาตรา 1591
มาตรา 1592
มาตรา 1593
มาตรา 1594
มาตรา 1595
มาตรา 1596
มาตรา 1597
มาตรา 1598