สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ 6 มรดก

มาตรา 1599 ทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาทเมื่อใด
มาตรา 1600 ทรัพย์สินและหนี้สินเป็นมรดก
มาตรา 1601 ทายาทไม่ต้องรับหนี้เกินกว่ามรดกที่ตนได้รับ
มาตรา 1602 ทรัพย์สินของคนสาบสูญเป็นมรดก
มาตรา 1603 ประเภทของทายาทกองมรดก
มาตรา 1604 ผู้รับมรดกต้องมีสภาพบุคคล
มาตรา 1605 ถูกกำจัดไม่ให้รับมรดกเพราะยักย้ายปิดบังมรดก
มาตรา 1606 ถูกจำกัดไม่ให้รับมรดกเพราะไม่สมควร
มาตรา 1607 ถูกจำกัดไม่ให้รับมรดกให้ถือว่าตาย
มาตรา 1608 การตัดไม่ให้รับมรดก
มาตรา 1609 ถอนการตัดไม่ให้รับมรดก
มาตรา 1610 มรดกตกทอดแก่ผู้ไร้ความสามารถ
มาตรา 1611 ผู้ไร้ความสามารถรับมรดกที่มีเงื่อนไข สละมรดก
มาตรา 1612 วิธีการสละมรดก
มาตรา 1613 สละมรดกโดยมีเงื่อนไขหรือบางส่วนทำไม่ได้
มาตรา 1614 เจ้าหนี้เพิกถอนการสละมรดกของลูกหนี้
มาตรา 1615 สละมรดกมีผลย้อนหลังไปถึงเจ้ามรดกตาย
มาตรา 1616 ผู้สละมรดกไม่มีสิทธิจัดการทรัพย์สินของผู้สืบสันดานในส่วนที่สละ
มาตรา 1617 ผู้รับพินัยกรรมสละมรดก
มาตรา 1618 ผู้สละมรดกไม่มีทายาท
มาตรา 1619 สิทธิซึ่งจะมีภายหน้าในการสืบมรดก
มาตรา 1620 ไม่ได้ทำพินัยกรรมหรือพินัยกรรมไร้ผลให้แบ่งปันส่วนนั้นแก่ทายาท
มาตรา 1621 ได้รับมรดกตามพินัยกรรมแล้วยังมีสิทธิได้รับมรดกจากกองมรดกได้อีก
มาตรา 1622 พระภิกษุจะรับทรัพย์มรดกไม่ได้
มาตรา 1623 มรดกของพระภิกษุให้ตกแก่วัด
มาตรา 1624 ทรัพย์สินก่อนบวชเป็นพระไม่ตกแก่วัด
มาตรา 1625 วิธีคิดทรัพย์สินระหว่างผู้ตายกับคู่สมรส
มาตรา 1626 วิธีคิดส่วนแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรม
มาตรา 1627 บุตรนอกกฎหมายและบุตรบุญธรรมมีฐานะเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
มาตรา 1628 สามีภริยาไม่ได้จดทะเบียนหย่าไม่สิ้นสิทธิ์ในกองมรดก
มาตรา 1629 ลำดับของทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับมรดก
มาตรา 1630 หากมีทายาทลำดับก่อนทายาทรองลงมาไม่มีสิทธิรับมดรก
มาตรา 1631 ผู้สืบสันดานต่างชั้นกัน
มาตรา 1632 การแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยธรรม
มาตรา 1633 ส่วนแบ่งของทายาทในลำดับเดียวกัน
มาตรา 1634 ส่วนแบ่งของทายาทในลำดับเดียวกันกรณีรับมรดกแทนที่
มาตรา 1635 ลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสของเจ้ามรดก
มาตรา 1636 เจ้ามรดกมีภริยาหลายคนและส่วนแบ่งมรดก
มาตรา 1637 คู่สมรสของเจ้ามรดกเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต
มาตรา 1638 คู่สมรสและเจ้ามรดกได้รับเงินรายปีร่วมกัน
มาตรา 1639 การรับมรดกแทนที่
มาตรา 1640 การรับมรดกแทนที่ของคนสาบสูญ
มาตรา 1641 ลำดับทายาทที่ไม่สามารถรับมรดกแทนที่ได้
มาตรา 1642 รับมรดกแทนที่ใช้ระหว่างทายาทโดยธรรมเท่านั้น
มาตรา 1643 รับมรดกแทนที่ได้เฉพาะแก่ผู้สืบสันดานโดยตรง
มาตรา 1644 รับมรดกแทนที่ได้เมื่อมีสิทธิบริบูรณ์ในการรับมรดก
มาตรา 1645 สละมรดกไม่ได้เสียสิทธิในการรับมรดกแทนที่
มาตรา 1646 พินัยกรรมมีผลเมื่อตาย
มาตรา 1647 พินัยกรรมเป็นคำสั่งสุดท้าย
มาตรา 1648 พินัยกรรมต้องทำตามแบบ
มาตรา 1649 ผู้จัดการศพของเจ้ามรดก
มาตรา 1650 การจัดการทำศพของเจ้ามรดก
มาตรา 1651 ประเภทของผู้รับพินัยกรรม
มาตรา 1652 ผู้อยู่ในความปกครองจะยกทรัพย์มรดกให้ผู้ปกครองไม่ได้
มาตรา 1653 ผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมจะเป็นผู้รับพินัยกรรมไม่ได้
มาตรา 1654 ความสามารถของผู้ทำพินัยกรรมพิจารณาขณะทำพินัยกรรม
มาตรา 1655 พินัยกรรมต้องทำตามแบบ
มาตรา 1656 พินัยกรรมแบบธรรมดา
มาตรา 1657 พินัยกรรมแบบเขียนเอง
มาตรา 1658 พินัยกรรมแบบฝ่ายเมือง
มาตรา 1659 พินัยกรรมฝ่ายเมืองจัดทำนอกที่ว่าการอำเภอ
มาตรา 1660 พินัยกรรมแบบลับ
มาตรา 1661 พินัยกรรมลับของผู้เป็นใบ้หูหนวก
มาตรา 1662 ห้ามอำเภอเปิดเผยพินัยกรรมลับและฝ่ายเมือง
มาตรา 1663 พินัยกรรมด้วยวาจา
มาตรา 1664 กำหนดระยะเวลาพินัยกรรมด้วยวาจา
มาตรา 1665 ผู้ทำพินัยกรรมพิมพ์ลายนิ้วมือในพินัยกรรมได้
มาตรา 1666 ลายพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ใช้กับพยานในพินัยกรรม
มาตรา 1667 คนไทยในต่างประเทศทำพินัยกรรม
มาตรา 1668 ผู้ทำพินัยกรรมไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อความพินัยกรรมให้พยานทราบ
มาตรา 1669 พินัยกรรมของทหารในภาวะสงคราม
มาตรา 1670 บุคคลต้องห้ามไม่ให้เป็นพยานในพินัยกรรม
มาตรา 1671 บุคคลใดเขียนพินัยกรรมต้องเขียนต่อท้ายลายมือชื่อด้วย
มาตรา 1672 รัฐมีอำนาจในการออกระเบียนการจัดทำพินัยกรรมได้
มาตรา 1673 สิทธิและหน้าที่ตามพินัยกรรมมีผลเมื่อเจ้ามรดกตาย
มาตรา 1674 ข้อกำหนดในพินัยกรรมมีเงื่อนไข

มาตรา 1675 พินัยกรรมมีเงื่อนไขบังคับก่อน
มาตรา 1676 พินัยกรรมให้ก่อตั้งมูลนิธิ
มาตรา 1677 ผู้มีหน้าที่ตามพินัยกรรมร้องขอตั้งมูลนิธิ
มาตรา 1678 ทรัพย์สินของมูลนิธิ
มาตรา 1679 จัดตั้งมูลนิธิไม่ได้ตามวัตถุประสงค์
มาตรา 1680 เจ้าหนี้เพิกถอนการจัดตั้งมูลนิธิ
มาตรา 1681 กรณีสูญหายเสียหายได้ทรัพย์สินอื่นมาแทนทรัพย์พินัยกรรม
มาตรา 1682 พินัยกรรมทำขึ้นเป็นการปลดหนี้หรือโอนสิทธิเรียกร้อง
มาตรา 1683 พินัยกรรมทำให้เจ้าหนี้
มาตรา 1684 ข้อพินัยกรรมตีความได้หลายนัย
มาตรา 1685
มาตรา 1686
มาตรา 1687
มาตรา 1688
มาตรา 1689
มาตรา 1690
มาตรา 1691
มาตรา 1692
มาตรา 1693
มาตรา 1694
มาตรา 1695
มาตรา 1696
มาตรา 1697
มาตรา 1698
มาตรา 1699
มาตรา 1700
มาตรา 1701
มาตรา 1702
มาตรา 1703
มาตรา 1704
มาตรา 1705
มาตรา 1706
มาตรา 1707
มาตรา 1708
มาตรา 1709
มาตรา 1710
มาตรา 1711 ผู้จัดการมรดกต้องตั้งโดยพินัยกรรมหรือศาล
มาตรา 1712 ผู้จัดการมรดกที่ตั้งโดยพินัยกรรม
มาตรา 1713 ผู้มีสิทธิร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
มาตรา 1714 ผู้จัดการโดยเฉพาะไม่ต้องจัดทำบัญชีทรัพย์
มาตรา 1715 ผู้ทำพินัยกรรมจะตั้งผู้จัดการมรดกคนเดียวหรือหลายคนก็ได้
มาตรา 1716 หน้าที่ของผู้จัดการมรดกเริ่มตั้งแต่ฟังคำสั่งศาล
มาตรา 1717 การรับเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม
มาตรา 1718 คุณสมบัติของผู้จัดการมรดก
มาตรา 1719 ผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่ตามพินัยกรรมและจัดการมรดกทั่วไป
มาตรา 1720 ผู้จัดการมรดกต้องรับผิดต่อทายาทอย่างตัวการตัวแทน
มาตรา 1721
มาตรา 1722
มาตรา 1723
มาตรา 1724
มาตรา 1725
มาตรา 1726
มาตรา 1727
มาตรา 1728
มาตรา 1729
มาตรา 1730
มาตรา 1731
มาตรา 1732
มาตรา 1733
มาตรา 1734
มาตรา 1735
มาตรา 1736
มาตรา 1737
มาตรา 1738
มาตรา 1739
มาตรา 1740
มาตรา 1741
มาตรา 1742
มาตรา 1743
มาตรา 1744
มาตรา 1745
มาตรา 1746
มาตรา 1747
มาตรา 1748
มาตรา 1749
มาตรา 1750
มาตรา 1751
มาตรา 1752
มาตรา 1753
มาตรา 1754
มาตรา 1755