สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1461  สามีภริยาต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

วรรคสอง สามีภริยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง