สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

บรรพ 1 

บรรพ 2 มาตรา 194 ถึง มาตรา 452

บรรพ 3 มาตรา 453 ถึง มาตรา 1297

บรรพ 4 มาตรา 1298 ถึง มาตรา 1434

บรรพ 5 มาตรา 1435 ถึง มาตรา 1598

บรรพ 6 มาตรา 1599 ถึง มาตรา 1755