สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

มูลหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินมาจากการพนันไม่ก่อให้เกิดหนี้

        การพนันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย  กฎหมายจึงกำหนดให้หนี้ที่เกิดจากการพนันเป็นหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามไปด้วย  หากว่าหนี้การพนันได้แปลงหนี้ไปเป็นหนี้อย่างอื่น  เช่น  เอาหนี้การพนันมาเขียนเป็นสัญญากู้ยืมเงิน  เป็นต้น  เช่นนี้  หนี้การพนันดังกล่าวย่อมไม่ก่อให้เกิดการส่งมอบเงินตามสัญญากู้ยืมเงินได้  จึงไม่ก่อให้เกิดหนี้อันจะเรียกร้องต่อกันได้ 

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 853  อันการพนันหรือขันต่อนั้น ท่านว่าหาก่อให้เกิดหนี้ไม่ สิ่งที่ได้ให้กันไปในการพนันหรือขันต่อก็จะทวงคืนไม่ได้ เพราะเหตุหามูลหนี้อย่างหนึ่งอย่างใดมิได้

วรรคสอง     ข้อบัญญัติที่กล่าวนี้ ท่านให้ใช้ตลอดถึงข้อตกลงเป็นมูลหนี้อย่างหนึ่งอย่างใดอันฝ่ายข้างเสียพนันขันต่อหากทำให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อจะใช้หนี้เงินพนันหรือขันต่อนั้นด้วย

มาตรา 854  อันการออกสลากกินแบ่งก็ดี ออกสลากกินรวบก็ดี ท่านว่าเป็นสัญญาอันจะผูกพันต่อเมื่อรัฐบาลได้ให้อำนาจหรือให้สัตยาบันแก่การนั้นเฉพาะราย นอกนั้นท่านให้บังคับตามบทบัญญัติมาตรา 853

คำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้อง

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1220/2537

จำเลยรับโพยสลากกินรวบจากผู้เล่นไปส่งให้ น. แล้ว น.นำไปส่งให้โจทก์อีกต่อหนึ่ง การที่จำเลยไม่ได้นำเงินส่วนให้และโจทก์ให้จำเลยทำสัญญากู้ไว้ เป็นสัญญากู้ที่มีมูลหนี้เกิดจากการพนันสลากกินรวบ ไม่ก่อให้เกิดหนี้อันจะเรียกร้องกันได้
___________________________

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้กู้ยืมเงินจากโจทก์จำนวน 236,000 บาทตกลงคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือน จำเลยไม่ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยซึ่งดอกเบี้ยค้างถึงวันฟ้องเป็นเงิน 36,088.33บาท เมื่อรวมกันต้นเงินเป็นเงินทั้งสิ้น 272,088.33 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 272,088.33 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือนในเงินต้น 236,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์
จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้รับเงินตามสัญญากู้ หนี้ตามสัญญากู้ไม่สมบูรณ์และไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจำเลยเป็นคนเดินโพยสลากกินรวบให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้ามือ และในงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์2531 มีผู้ซื้อสลากกินรวบกับจำเลยเป็นเงิน 236,000 บาท แต่จำเลยเก็บเงินจากผู้ซื้อได้เพียงจำนวน 5,000 บาท ซึ่งได้มอบให้โจทก์แล้ว โจทก์กลัวว่าจำเลยจะไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือ จึงให้จำเลยทำสัญญากู้ตามฟ้อง
ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
โจทก์อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
โจทก์ฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามข้อนำสืบของจำเลย จำเลยรับโพยสลากกินรวบจากผู้เล่นไปส่งให้นางนวลจันทร์ แล้วนางนวลจันทร์จะนำไปส่งแก่เจ้ามืออีกต่อหนึ่ง ซึ่งโดยพฤติการณ์แม้จำเลยจะมีหน้าที่ต้องส่งเงินแก่นางนวลจันทร์ แล้วนางนวลจันทร์จึงนำเงินไปส่งแก่เจ้ามือโดยเจ้ามือไม่ประสงค์ให้จำเลยรู้จักเจ้ามือเพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตามฎีกาของโจทก์ก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าผู้เล่นแทงไม่ถูกและจำเลยไม่ได้นำเงินส่งแก่นางนวลจันทร์ทั้งเป็นจำนวนเงินมากถึง 236,000 บาท จึงมีเหตุที่ นางนวลจันทร์จะพาจำเลยไปพบโจทก์เพื่อตกลงในเรื่องนี้ และโจทก์ให้จำเลยทำสัญญากู้ไว้ตามที่จำเลยนำสืบ...เห็นว่า พยานหลักฐานของจำเลยมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ เชื่อว่า หนี้ตามสัญญากู้มีมูลหนี้เกิดจากการพนันสลากกินรวบ จึงไม่ก่อให้เกิดหนี้อันจะเรียกร้องได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 853, 854จำเลยไม่ต้องรับผิดตามสัญญากู้
พิพากษายืน