สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

ทนายความเชียงใหม่ จะเสนอ วิธีการประหาร เมื่อผู้กระทำความผิดได้ถูกฟ้องคดีและพิพากษาโดยศาลถึงที่สุดแล้ว
ผู้กระทำความผิดนั้นถูกต้องโทษประหารชีวิต ย่อมมีกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการประหารชีวิตผู้ต้องโทษไว้ โดยจะขออธิบายโทษตามกฎหมายไทยเสียก่อนว่าเป็นอย่างไร
โทษประหารชีวิตในประเทศไทย
ตามประมวลกฎหมายอาญา ประเทศไทยมีโทษทางอาญา สำหรับผู้กระทำความผิดทางอาญา ดังนี้
(1) ประหารชีวิต
() จำคุก
() กักขัง
() ปรับ
() ริบทรัพย์สิน

โทษประหารชีวิต ถือเป็นโทษหนักสุดของการลงโทษผู้กระทำความผิด  ซึ่งวิธีการประหารชีวิต จะกระทำโดยวิธีการฉีดยาหรือสารพิษเข้าสู่ร่างกายของผู้ต้องโทษประหารชีวิต
ข้อยกเว้น ผู้กระทำความผิดที่ได้กระทำความผิดที่มีระวางโทษประหารชีวิต แต่ที่ไม่ต้องรับโทษประหารชีวิต
โทษประหารชีวิตและโทษจำคุกตลอดชีวิตจะไม่นำมาใช้บังคับแก่ผู้กระทำความผิดในขณะที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี>>>ผู้กระทำความผิดในขณะที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีได้กระทำความผิดที่มีระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต ให้ถือว่าระวางโทษดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นระวางโทษจำคุกห้าสิบปี
 
สิทธิของนักโทษประหารชีวิต
๑. สิทธิในการถวายเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษ
๒. ได้รับการตรวจสุขภาพจิต และสำหรับนักโทษหญิงต้องได้รับการตรวจการตั้งครรภ์ด้วย
๓. สิทธิในการแสดงเจตนาจัดการทรัพย์สิน
๔. เขียนจดหมายหรือส่งข้อความบอกกล่าว หรือจะโทรศัพท์พูดกับญาติหรือผู้ใด หรือมีความประสงค์จะทำสิ่งใด ซึ่งเจ้าพนักงานเรือนจำพิจารณาแล้วเห็นสมควรก็ให้เรือนจำอำนวยความสะดวกให้ แต่การส่งข้อความหรือการพูดคุยโทรศัพท์สามารถกระทำได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้ให้เรือนจำจัดเตรียมโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารไว้เป็นกาเฉพาะ
๕. ให้เรือนจำสอบถามนักโทษถึงอาหารมื้อสุดท้าย และหากไม่เป็นการเหลือวิสัยให้
เรือนจำจัดให้ตามสมควรและเหมาะสม
๖. ก่อนจะนำตัวไปประหารชีวิต ให้นักโทษได้มีโอกาสประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือลัทธิตามความเชื่อของตนในเวลาที่พอเหมาะ
 
ขั้นตอนการประหารชีวิต
เมื่อถึงเวลาประหารชีวิตนักโทษ ให้เรือนจำจัดเจ้าพนักงานเรือนจำรักษาความปลอดภัยและระวังเหตุให้อยู่ในความเรียบร้อยตามสมควรแล้วนำนักโทษที่จะทำการประหารชีวิตไปยังสถานที่ซึ่งได้เตรียมไว้ และดำเนินการดังนี้
() นำตัวนักโทษที่จะทำการประหารชีวิตให้นอนลงบนเตียงที่จัดเตรียมไว้เพื่อการประหารชีวิต พร้อมทั้งทำการพันธนาการป้องกันมิให้นักโทษดิ้นรนขัดขืน
() ให้เจ้าพนักงานเรือนจำซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคำสั่งของผู้บัญชาการเรือนจำจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไว้ให้พร้อม และทำการแทงเข็มสำหรับฉีดยาหรือสารพิษเข้าเส้นเลือดในร่างกายของนักโทษที่จะถูกประหารรอไว้โดยต่อเข้ากับสายท่อหรืออุปกรณ์บรรจุยาหรือสารพิษที่จะปล่อยเข้าสู่ร่างกายของนักโทษที่จะถูกประหาร พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องตรวจวัดสัญญาณการเต้นของหัวใจเข้ากับร่างกายนักโทษที่จะถูกประหาร หันจอแสดงให้คณะกรรมการและสักขีพยานได้สังเกตเห็นโดยชัดเจน
() เมื่อการดำเนินการตามข้อ () เสร็จเรียบร้อย และได้รับสัญญาณให้ทำการประหารชีวิต ให้เจ้าพนักงานเรือนจำผู้ทำการฉีดยาหรือสารพิษจัดการปล่อยหรือฉีดยาหรือสารพิษเข้าสู่ร่างกายของนักโทษประหารให้ตายเสียต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน
() ให้แพทย์ประจำเรือนจำที่ทำการประหารชีวิตนักโทษหรือแพทย์ของทางราชการ๑ คน ร่วมกับคณะกรรมการตามข้อ ๗ ตรวจพิสูจน์การตายของนักโทษ โดยให้แพทย์และคณะกรรมการทำบันทึกยืนยันการตายของนักโทษที่ถูกประหารชีวิต และประกาศผลการประหารชีวิตให้สักขีพยานทราบในวันนั้น
 
ให้เรือนจำจัดเก็บศพของนักโทษที่ถูกประหารชีวิตไว้ในเรือนจำเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า ๑๒ ชั่วโมง เมื่อล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้วให้แพทย์ของทางราชการร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจำตรวจสอบโดยทำบันทึกยืนยันการตายอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อนักโทษเสียชีวิตแล้วให้เรือนจำแจ้งญาติทราบในโอกาสแรก หากมีญาติมาขอรับ
ให้มอบศพนั้นไป แต่ถ้าไม่มีญาติมาขอรับก็ให้จัดการเผาหรือฝังตามที่เรือนจำจะเห็นสมควรต่อไป
 
 
 
โดย ทนายความเชียงใหม่
 

กลับไปหน้า ความรู้กฎหมาย