สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

สาระน่ารู้ เกี่ยวกับ พรบ เช็ค

-เมื่อเช็คเด้งความผิดทางอาญาต่อมาสัญญาเช่าซื้อเลิกกันเพราะรถโดยยึด เป็นเหตุให้ความผิดระงับไปด้วยหรือไม่
-ความผิดตาม พรบ เช็ค สามารถมีตัวการร่วมได้
-การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.เช็ค นั้นจะต้องเป็นหนี้ที่บังคับได้
-การจะเป็นความผิดตาม พรบ เช็คจะต้องมีมูลหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมาย
- ตามความผิด พรบ เช็ค จะต้องมีลงวันที่ในเช็ค
-หากรู้ว่าไม่สามารถชำระเงินได้และออกเช็คเพื่อค้ำประกันหนี้จะมีผลอย่างไร
-จงใจลงลายมือชื่อในเช็คไม่เหมือนตัวอย่างที่ให้ไว้แก่ธนาคารจะมีผลอย่างไร
-การทราบถึงฐานะการเงินของจำเลยเป็นอย่างดีมาตั้งแต่ต้นแล้วออกเช็คให้ประกันค้ำหนี้