สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

สาระน่ารู้ เรื่องกฎหมายที่ดิน

- ที่ดินมีสิทธิครอบครองซื้อในระหว่างห้ามโอน ผลจะเป็นอย่างไร
- วิธีการโอนที่ดินให้แก่ทางราชการจะต้องทำอย่างไร
- เจ้าหนี้จำนองมีสิทธิฟ้องคดีได้ ๒ ทาง มีวิธีการอย่างไร
- การเปลี่ยนเจตนาครอบครองที่ดินแทนผู้อื่น สามารถทำได้อย่างไร
- การนับระยะเวลาครอบครอบปรปักษ์ กรณี ที่สิทธิครอบครองเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน
- ฐานรากของอาคารรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น จะอ้างว่าเป็นการครอบครองโดยเปิดเผยได้หรือไม่
-การซื้อทรัพย์ที่ดินได้มีการครอบครองปรปักษ์มาก่อน จะมีผลตามกฎหมายอย่างไร
-ซื้อขายที่ดินที่มีข้อกำหนดห้ามโอน จะมีผลอย่างไรในทางกฎหมาย ตอน ๒
-เมื่อได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์แล้วต้องทำอย่างไร