สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ 1 ลักษณะ 2  บุคคล   

หมวด 1  บุคคลธรรมดา ส่วนที่ 2  ความสามารถ 
มาตรา 19
มาตรา 20
มาตรา 21
มาตรา 22
มาตรา 23
มาตรา 24
มาตรา 25
มาตรา 26
มาตรา 27
มาตรา 28
มาตรา 29
มาตรา 30
มาตรา 31
มาตรา 32
มาตรา 33
มาตรา 34
มาตรา 35
มาตรา 36