สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ 1 ลักษณะ 2  บุคคล   

หมวด 1  บุคคลธรรมดา ส่วนที่ 3 ภูมิลำเนา 

มาตรา 37
มาตรา 38
มาตรา 39
มาตรา 40
มาตรา 41
มาตรา 42
มาตรา 43
มาตรา 44
มาตรา 45
มาตรา 46
มาตรา 47