สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ 1 ลักษณะ 2  บุคคล   

หมวด 1  บุคคลธรรมดา ส่วนที่ 4 สาบสูญ 

มาตรา 48
มาตรา 49
มาตรา 50
มาตรา 51
มาตรา 52
มาตรา 53
มาตรา 54
มาตรา 55
มาตรา 56
มาตรา 57
มาตรา 58
มาตรา 59
มาตรา 60
มาตรา 61
มาตรา 62
มาตรา 63
มาตรา 64