สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ 1 ลักษณะ 2  บุคคล   

หมวด 1  บุคคลธรรมดา ส่วนที่ 1  สภาพบุคคล
มาตรา 15
มาตรา 16
มาตรา 17
มาตรา 18