สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ 1 ลักษณะ 2  บุคคล  หมวด 2 นิติบุคคล ส่วนที่ 3 มูลนิธิ

 

 

มาตรา 110

มาตรา 111

มาตรา 112

มาตรา 113

มาตรา 114

มาตรา 115

มาตรา 116

มาตรา 117

มาตรา 118

มาตรา 119

มาตรา 120

มาตรา 121

มาตรา 122

 

 

 

มาตรา 123

มาตรา 124

มาตรา 125

มาตรา 126

มาตรา 127

มาตรา 128

มาตรา 129

มาตรา 130

มาตรา 131

มาตรา 132

มาตรา 133

มาตรา 134

มาตรา 135

มาตรา 136