สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ 1 ลักษณะ 2  บุคคล  หมวด 2 นิติบุคคล

 

ส่วนที่ 1 
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

 

มาตรา 65

มาตรา 66

มาตรา 67

มาตรา 68

มาตรา 69

มาตรา 70

มาตรา 71

มาตรา 72

มาตรา 73

มาตรา 74

มาตรา 75

มาตรา 76

มาตรา 77