สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

ให้คำปรึกษากฎหมายเบื้องต้นฟรี

สำนักงานฯ มุ่งให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน จึงให้บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นทางด้านกฎหมาย ฟรี ซึ่งคำปรึกษาที่ว่านี้ไม่ได้เป็นการว่าความให้ฟรี แต่เป็นการแนะนำหรือแนะแนวทางด้านกฎหมายเบื้องต้น ว่าท่านมีสิทธิหน้าที่อย่างไรตามกฎหมาย โดยไม่ลงลึกถึงรายละเอียดของคดี อย่างไรก็ดี ทนายความเชียงใหม่ ยินดีให้ความปรึกษาทางด้านกฎหมายทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีปกครอง คดีภาษี คดีที่มีโทษทางอาญา คดีจราจร และคดีอื่นๆ ที่เป็นข้อข้องใจของท่านให้เกิดความกระจ่างให้ข้อกฎหมาย เพียงท่านแค่โทรศัพท์แล้วเล่าเรื่องราวข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว ความประสงค์หรือข้อข้องใจของท่าน เพียงเท่านี้ ทนายความเชียงใหม่ก็จะให้คำตอบทางด้านกฎหมายเบื้องต้นให้แก่ท่านเป็นข้อมูลในการตัดสินใจต่อไป