รวมคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจเกี่ยวกับมาตรา 374

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 277/2551 สัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกไม่จำเป็นต้องระบุตัวบุคคลภายนอกผู้รับผลประโยชน์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9399/2559 ทำสัญญาขายโครงการโดยมีข้อตกลงให้รับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ต่อลูกค้าทุกราย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6478/2541 บันทึกตกลงการหย่ายกที่ดินให้บุตรเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1112/2545 สัญญาประกันภัยระบุชื่อผู้อื่นเป็นผู้รับผลประโยชน์ เป็นสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5441/2561 เจ้าของรวมตกลงยกที่ดินเป็นภาระจำยอมเป็นสัญญาประโยชน์บุคคลภายนอก

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7355/2553 ทำสัญญามีข้อตกลงให้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ของอีกฝ่าย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1366/2516 ก่อนแสดงเจตนารับผลประโยชน์ บุคคลภายนอกตาย สิทธิตามสัญญาไม่ตกทอดเป็นมรดก

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4156/2532 คู่สัญญาสามารถฟ้องให้อีกฝ่ายปฎิบัติตามสัญญาโดยให้ชำระหนี้แก่ผู้รับผลประโยชน์ได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2733/2517 สัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกอาจจะกำหนดให้ผู้รับผลประโยชน์ชำระหนี้ตอบแทนด้วยได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1200/2552 ก่อนผู้รับผลประโยชน์จะแสดงเจตนา คู่สัญญาทำสัญญาใหม่ เป็นการระงับสิทธิของบุคคลภายนอก

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

บทความที่น่าสนใจ

-การด่าตำรวจจราจรว่ารับสินบนจะมีผิดความหรือไม่

-ด่ากันทางโทรศัพท์

-ส่งมอบโฉนดให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันต่อมาไปแจ้งความว่าโฉนดหายมีความผิดต้องโทษจำคุก

-การปลอมเป็นเอกสารจำเป็นต้องมีเอกสารที่แท้จริงหรือไม

-การลงลายมือแทนกันเป็นความผิดฐานปลอมเอกสาร

-เมื่อครอบครองปรปักษ์ที่ดินแล้ว ต่อมาเกิดที่งอกใครเป็นเจ้าของที่งอกนั้น

-ซื้อที่ดินในหมู่บ้านจัดสรร แล้วไปซื้อที่ดินข้างนอกที่ติดกับหมู่บ้าน
เพื่อเชื่อมที่ดินดังกล่าวเข้ากับที่ดินในหมู่บ้าน

-ขายฝากที่ดินต่อมาผู้ขายได้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดิน แต่ไม่ได้ไถ่ภายในกำหนดบ้านเป็นของใคร

-ไม่ได้เข้าร่วมในการแบ่งกรรมสิทธิ์รวม

-ปลูกต้นไม้ในทางสาธารณะสามารถฟ้องให้รื้อถอนออกไปได้

-การทำสัญญายอมในศาลโดยการครอบครองในป่าสงวน

-เจ้าของรวมนำโฉนดที่ดินไปประหนี้เงินกู้ผลเป็นอย่างไร

-การต่อเติมภายหลังปลูกสร้างโรงเรือนรุกล้ำ

-คนต่างด้าวก็สามารถครอบครองปรปักษ์ได้

-ผู้รับการให้ด่าว่าผู้ให้ ผู้ให้สามารถเพิกถอนการให้ได้

-ยกที่ดินให้แล้ว แต่มีสิทธิเก็บกินโดยไม่ได้จดทะเบียนผลเป็นอย่างไร

-ด่าว่า จัญไร ถอนการให้ได้

-ฟ้องเรียกค่าขาดกำไร เป็นค่าเสียหายพฤติการณ์พิเศษ

-หนังสือทวงถามส่งไปที่บ้านตามภูมิลำเนาอ้างว่าไม่ได้รับได้หรือไม่

-การยินยอมของเด็กที่ให้ล่วงละเมิดทางเพศ ยังคงเป็นความผิดฐานละเมิด

-ดูหมิ่นเรียกค่าเสียหายได้เท่าไหร่

-ตั้งใจไปกู้แต่เจ้าหนี้ให้ทำสัญญาขายฝากผลเป็นอย่างไร

-คำมั่นจะให้เช่าเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียว

-การโอนสิทธิการเช่าทำได้หรือไม่