สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

เป็นตัวแทนขายทรัพย์แล้วเอาทรัพย์นั้นมีความผิดฐานใด

การที่ผู้เสียหายไม่ได้มีเวลาขายทรัพย์สินของตนเอง จึงจำเป็นต้องให้บุคคลอื่นขายทรัพย์สินแทนตน หากมีข้อตกลงในสัญญาว่า ผู้เป็นตัวแทนจะขายทรัพย์สินนั้นเท่าไหร่ก็ได้ แต่ต้องนำเงินที่ขายได้มาชำระให้แก่ผู้เสียหายตามราคาที่ตกลงกันเท่านั้น โดยส่วนต่างให้ผู้เป็นตัวแทนรับไป แต่แล้ว เมื่อตัวแทนขายทรัพย์นั้นได้ ตัวแทนไม่ได้นำเงินไปให้แก่ผู้เสียหาย ในกรณีเช่นนี้ ผู้เป็นตัวแทนมีความผิดฐานใด
คำตอบ ผู้เป็นตัวแทนไม่มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ของผู้เสียหาย เป็นเพียงผิดสัญญาทางแพ่งเท่านั้น


คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 506/2526

 

จำเลยได้รับมอบเครื่องเพชรเพื่อจะนำไปขาย จำเลยมีสิทธิจะขายในราคาเท่าใดก็ได้ แต่ต้องนำเงินที่ขายได้มาชำระให้โจทก์ตามที่ตกลงกันหากขายไม่ได้ก็ต้องนำเครื่องเพชรมาคืน เมื่อจำเลยไม่คืนหรือชำระราคาเครื่องเพชรให้โจทก์ก็เป็นเพียงผิดสัญญาที่ตกลงกันไว้เท่านั้น ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 ให้จำคุกจำเลย 6 เดือน

 

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

 

จำเลยฎีกา


ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "ข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนฟังว่า จำเลยได้รับเครื่องเพชรปรากฏรายการตามเอกสารหมาย จ.1 ไปจากโจทก์ เพื่อจะนำไปขาย ถ้าขายได้จะนำเงินมาชำระใน 1 เดือน ถ้าขายไม่ได้ก็จะนำเครื่องเพชรมาคืนภายใน 1 เดือนเช่นเดียวกัน ครั้นครบกำหนด จำเลยไม่นำมาคืนและนำไปจำนำเอาเงินมาเป็นประโยชน์ตนเสีย จำเลยกล่าวในฎีกาว่า แม้ฟังได้ดังนี้ สภาพของข้อตกลงเป็นการผิดสัญญาทางแพ่ง
พิเคราะห์แล้วเห็นได้ว่า เมื่อจำเลยได้รับมอบเครื่องเพชรไปแล้วจำเลยมีสิทธิที่จะขายเครื่องเพชรเหล่านั้นในราคาเท่าใดก็ได้ เพียงแต่จำเลยจะต้องนำเงินที่ขายได้มาชำระให้โจทก์ตามที่โจทก์ตกลงไว้กับจำเลยเท่านั้น หากขายไม่ได้ก็ต้องนำเครื่องเพชรมาคืนโจทก์ตามที่ตกลงกัน เมื่อจำเลยไม่คืนหรือชำระราคาเครื่องเพชรให้โจทก์ก็เป็นเพียงการผิดสัญญาที่ตกลงกันไว้เท่านั้น ซึ่งโจทก์มีสิทธิฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้รูปเรื่องไม่มีมูลเป็นความผิดทางอาญา ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 2739/2523 ระหว่าง พนักงานอัยการศาลแขวงพระนครใต้ โจทก์ นายเทียนชัย แต่ตรงจิตต์ โจทก์ร่วม นายพรชัย ศรีธเนศ จำเลย"
พิพากษากลับ ยกฟ้องโจทก์

 

บทความที่น่าสนใจ

-หากผ่อนรถยนต์ไม่หมดแล้วนำไปจำนำหรือขายต่อ จะเป็นอย่างไร

-การลักกระแสไฟฟ้าหรือสัญญาโทรศัพท์จะมีความผิดหรือไม่

-การปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างในทางภาระจำยอมไม่เป็นบุกรุก

-ขอไถ่ทรัพย์จำนำคืนไม่ยอมให้ไถ่ไม่ผิดยักยอก

-นำทรัพย์ที่เช่าซื้อไปจำนำผิดยักยอก

-ไม่รู้ว่าทรัพย์ที่รับไว้มาจากการกระทำความผิด่ผิดฐานรับของโจรหรือไม่

-ไม่ยอมส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนเป็นความผิดฐานยักยอกหรือไม่

-โอนทรัพย์มรดกของผู้ตายให้แก่ทายาทเจ้าหนี้ของผู้ตายฟ้องโกงเจ้าหนี้ได้หรือไม่

-นายวงแชร์ล้มวงแชร์มีความผิดฐานยักยอกหรือไม่