แกล้งทำสัญญากู้เงินกันโดยไม่เป็นหนี้กันจริงเพื่อโกงเจ้าหนี้ มีความผิดฐานใด

 

 

 

 

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 654/2480

ทำเป็นสัญญากู้เงินกัน แต่ความจริงไม่ได้รับเงินกันเลย ไม่มีผิดฐานปลอมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำพิพากษาฎีกาย่อยาว

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยสมคบกันทำหนังสือสัญญากู้เงินปลอมโดยจำเลยที่ ๑ ทำสัญญากู้เงินจำเลยที่ ๒ ไป แล้วนำสัญญนั้นไปฟ้องศาลเพื่อให้เป็นหนี้ตามคำพิพากษาขึ้นเพื่อป้องกันมิให้โจทก์ได้รับโอนที่ดินตามที่ตกลงกับจำเลยที่ ๑ โจทก์จึงฟ้องขอให้ลงโทษฐานปลอมหนังสือ

ศาลฎีกาตัดสินว่าจำเลยมีสิทธิที่จะทำสัญญากู้เงินในระหว่างกันเองได้ จำเลยไม่ได้เอาสิทธิของผู้อื่นมาใข้ แลข้อความในสัญญาก็เป็นข้อความของจำเลย ๆ ในการที่ไม่ให้เงินกันตามสัญญานั้น เมื่อเกี่ยวข้องถึงส่วนได้เสียของโจทก์ ก็อาจเป็นความผิดฐานอื่นได้ แต่หาใช่ความผิดปลอมหนังสือไม่จึงพิพากษาให้ยกฟ้อง

บทความที่น่าสนใจ

-การด่าตำรวจจราจรว่ารับสินบนจะมีผิดความหรือไม่

-ด่ากันทางโทรศัพท์

-ส่งมอบโฉนดให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันต่อมาไปแจ้งความว่าโฉนดหายมีความผิดต้องโทษจำคุก

-การปลอมเป็นเอกสารจำเป็นต้องมีเอกสารที่แท้จริงหรือไม

-การลงลายมือแทนกันเป็นความผิดฐานปลอมเอกสาร

-เมื่อครอบครองปรปักษ์ที่ดินแล้ว ต่อมาเกิดที่งอกใครเป็นเจ้าของที่งอกนั้น

-ซื้อที่ดินในหมู่บ้านจัดสรร แล้วไปซื้อที่ดินข้างนอกที่ติดกับหมู่บ้าน
เพื่อเชื่อมที่ดินดังกล่าวเข้ากับที่ดินในหมู่บ้าน

-ขายฝากที่ดินต่อมาผู้ขายได้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดิน แต่ไม่ได้ไถ่ภายในกำหนดบ้านเป็นของใคร

-ไม่ได้เข้าร่วมในการแบ่งกรรมสิทธิ์รวม

-ปลูกต้นไม้ในทางสาธารณะสามารถฟ้องให้รื้อถอนออกไปได้

-การทำสัญญายอมในศาลโดยการครอบครองในป่าสงวน

-เจ้าของรวมนำโฉนดที่ดินไปประหนี้เงินกู้ผลเป็นอย่างไร

-การต่อเติมภายหลังปลูกสร้างโรงเรือนรุกล้ำ

-คนต่างด้าวก็สามารถครอบครองปรปักษ์ได้

-ผู้รับการให้ด่าว่าผู้ให้ ผู้ให้สามารถเพิกถอนการให้ได้

-ยกที่ดินให้แล้ว แต่มีสิทธิเก็บกินโดยไม่ได้จดทะเบียนผลเป็นอย่างไร

-ด่าว่า จัญไร ถอนการให้ได้

-ฟ้องเรียกค่าขาดกำไร เป็นค่าเสียหายพฤติการณ์พิเศษ

-หนังสือทวงถามส่งไปที่บ้านตามภูมิลำเนาอ้างว่าไม่ได้รับได้หรือไม่

-การยินยอมของเด็กที่ให้ล่วงละเมิดทางเพศ ยังคงเป็นความผิดฐานละเมิด

-ดูหมิ่นเรียกค่าเสียหายได้เท่าไหร่

-ตั้งใจไปกู้แต่เจ้าหนี้ให้ทำสัญญาขายฝากผลเป็นอย่างไร

-คำมั่นจะให้เช่าเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียว

-การโอนสิทธิการเช่าทำได้หรือไม่