สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

-ภริยารับมรดกแทนที่สามี ได้หรือไม่

-บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดกแทนที่

-บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วมีสิทธิรับมรดกแทนที่บิดา

-ทายาทและเจ้ามรดกตายพร้อมกันจะรับมรดกแทนที่ไม่ได้โดยเด็ดขาด

-บุคคลสองคนอาจทำพินัยกรรมในฉบับเดียวกันก็ได้