สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

สาระน่ารู้เรื่องกฎหมายแพ่ง

- ซื้อรถยนต์ไม่ได้โอนทางทะเบียนแล้วกรรมสิทธิ์เป็นของใคร
- สัญญากู้ยืมเงินไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้ให้กู้ ผลเป็นอย่างไร
- สัญญาเช่าโดยออกค่าก่อสร้างตึกช่วยผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร
- ผู้เยาว์ทำนิติกรรมกับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมผลเป็นอย่างไร
- สัญญาว่าจ้างก่อสร้างที่ตกลงให้งวดงานตกเป็นของผู้ว่าจ้าง จะใช้บังคับได้หรือไม่
- ส่งมอบโฉนดที่ดินไว้เป็นหลักประกันหนี้เงินกู้ จะมีผลอย่างไร
-การปล่อยเงินกู้นอกระบบ ทางกฎหมายแล้ว มีผลอย่างไร
-เมื่อซื้อสินค้าจากผู้ขายสินค้าแล้ว ไม่ตรงตามที่ต้องการจะทำอย่างไร
-นิติกรรมใดที่ลูกหนี้โอนทรัพย์สินไปแล้ว เจ้าหนี้สามารถเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้
-คำว่า ไถ่คืนในภายหลัง ในสัญญา เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้
-เงินจองซื้อบ้านเป็นมัดจำในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย