สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

สาระน่ารู้ เกี่ยวกับ กฎหมายแพ่งทั่วไป

- สิทธิยึดหน่วยของเจ้าหนี้

- เบี้ยปรับ

-คุณรู้หรือไม่ ว่า เจ้าหนี้มีสิทธิหักหนี้ของลูกหนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ก่อน

-เมาแล้วขับเอารถยนต์ชนท้ายรถยนต์ของผู้อื่น

-เมื่อผู้ค้ำประกันไม่ได้รับหนังสือทวงถามจะมีผลอย่างไร

- ฝ่าไฟแดงทำให้รถคันอื่นเกิดอุบัติเหตุถือว่ามีส่วนทำผิดร่วมด้วย

-จอดรถบนถนนสาธารณะเจ้าของอาคารหน้าถนนมีสิทธิ์ห่วงกันถนนหรือไม่

-หนังสือมอบอำนาจต้องปิดอากรแสตมป์เท่าไหร่

-ห้ามมิให้ก่อสร้างต่อเติมบ้านในหมู่บ้านจัดสรรทำได้หรือไม่

-ขณะทำสัญญาซื้อขายผู้ขายไม่แจ้งว่าที่ดินติดภาระจำยอม ผลเป็นอย่างไร

-การขอแก้ไขชื่อคู่ความแม้ในชั้นบังคับคดีสามารถขอแก้ไขได้

-ซื้อที่ดินปรากฏว่าที่ดินบางส่วนอยู่ในที่ดินผู้อื่น

-ขายอาคารพาณิยช์ที่ใบอนุญาตก่อสร้างไม่ผ่านมีผลเป็นอย่างไร

-คำพิพากษาในส่วนแพ่งไม่ผูกพันคู่ความในคดีอาญา

-ผู้เยาว์ที่อยู่ในความปกครองของผู้ดูแลๆเมื่อผู้เยาว์ทำละเมิดต้องร่วมรับผิดกับผู้เยาว์

-เมื่อผู้เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่าย่อมระงับ

-ผู้รับโอนที่ดินหมู่บ้านจัดสรรต้องรับผิดชอบค่าส่วนกลางค้างชำระ

-การต่อเติมภายหลังปลูกสร้างโรงเรือนรุกล้ำ

-คนต่างด้าวก็สามารถครอบครองปรปักษ์ได้

-ผู้รับการให้ด่าว่าผู้ให้ ผู้ให้สามารถเพิกถอนการให้ได้

-ยกที่ดินให้แล้ว แต่มีสิทธิเก็บกินโดยไม่ได้จดทะเบียนผลเป็นอย่างไร

-ด่าว่า จัญไร ถอนการให้ได้

-ฟ้องเรียกค่าขาดกำไร เป็นค่าเสียหายพฤติการณ์พิเศษ

-หนังสือทวงถามส่งไปที่บ้านตามภูมิลำเนาอ้างว่าไม่ได้รับได้หรือไม่

-การยินยอมของเด็กที่ให้ล่วงละเมิดทางเพศ ยังคงเป็นความผิดฐานละเมิด

-ดูหมิ่นเรียกค่าเสียหายได้เท่าไหร่

-ตั้งใจไปกู้แต่เจ้าหนี้ให้ทำสัญญาขายฝากผลเป็นอย่างไร

-คำมั่นจะให้เช่าเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียว

-การโอนสิทธิการเช่าทำได้หรือไม่

-ทำสัญญาขายอำพรางสัญญาขายฝาก ทำให้สัญญาตกเป็นโมฆะ ต้องคืนทรัพย์กันฐานลาภมิควรได้

-ความผิดตามมาตรา ๑๖๘ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นอย่างไร

เอารถชนกันทำให้คนที่นั่งมาด้วยถึงแก่ความตายจะมีความผิดทางแพ่งอย่างไร

กรณีลูกจ้างนำรถไปรถบุคคลอื่นนายจ้างและผู้ประกันภัยต้องรับผิดอย่างไร

สิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื้อสามารถซื้อขายกันได้

บุคคลภายนอกทำสัญญาชำระหนี้แทนลูกหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ จะมีผลอย่างไร

สลากออมสินสามารถนำไปจำนำเป็นประกันเงินกู้ได้

สัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารที่ต้องผ่อนจ่ายเป็นงวดมีอายุความห้าปี

แม่ปลอมหนังสือมอบอำนาจลูกไปจดทะเบียนจำนองเพิกถอนสัญญาจำนองไม่หรือไม่

สัญญาเช่าซื้อนั้น ผู้ให้เช่าซื้อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในขณะทำสัญญาหรือไม่

ซื้อที่ดินก่อนเป็นที่ดินประเภทใบจองผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร

 

-กรณีใดบ้าง ผู้ค้ำประกันไม่ต้องรับผิดเมื่อถูกฟ้องคดี

- กรณีใดบ้าง ผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดเมื่อถูกฟ้องคดี

-

ขายรถที่เช่าซื้อควรเปลี่ยนสัญญาหรือไม่

- ชำระหนี้จำนองแทนแล้ว ย่อมมีสิทธิเข้ารับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ผู้รับจำนองได้

-สร้างอาคารในระหว่างรอจดทะเบียนโอนอาคารเป็นของใคร

-มีสิทธิสร้างตึกแถวตามสัญญา ตึกแถวเป็นของใคร

-ต่างฝ่ายต่างประมาทบริษัทประกันภัยต้องรับผิดหรือไม่เพียงใด

-รถหายภายในห้างห้างต้องรับผิดชอบหรือไม่เพียงใด

-ลูกวงแชร์มีสิทธิฟ้องนายวงแชร์ได้หรือไม่

-เจ้าหนี้ไม่ได้ส่งหนังสือทวงหนี้ให้แก่ผู้ค้ำประกันจะมีผลอย่างไร

-กู้ยืมเงินแต่ไม่ได้เจตนาทำสัญญาขายฝากผลเป็นอย่างไร

-สัญญาบัตรเครดิตมีอายุความกี่ปี

-สัญญากู้ยืมเงินที่ผ่อนจ่ายเป็นงวดๆมีอายุความกี่ปี

-เมื่อลูกหนี้ตายต้องฟ้องภายใน ๑ ปี นับแต่ผิดนัดและรู้ว่าตาย

-สัญญาเช่าให้ริบเงินประกันได้ ต้องเป็นไปตามข้อสัญญา

-ฟ้องเรียกค่าเสียผลประโยชน์ตอบแทน เป็นค่าเสียหายพฤติการณ์พิเศษ

-ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามไม่ให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์แล้วโอนผลเป็นอย่างไร

-สัญญาไม่ได้ระบุว่าให้รับผิดกันเท่าไหร่ ถือว่าเป็นหนี้ร่วม

-ขับรถทางเอกเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะถูกเสมอไปหรือไม่

บันทึกท้ายสัญญาจะซื้อขายระบุให้ชำระเงินแก่บุคคลภายนอกมีผลบังคับได้หรือไม่

สัญญาซื้อขายที่ดินเมื่อได้จดทะเบียนแล้ว กรรมสิทธิ์ย่อมโอนไปแม้ไม่ได้ชำระราคา

เจ้าหนี้มีสิทธินำเงินที่ชำระจากลูกหนี้ไปหักดอกเบี้ยก่อนนำไปหักต้นเงิน

ซื้อขายทองอำพรางการกู้ยืมเงินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

สลากออมสินสามารถนำไปจำนำกับเจ้าหนี้ได้หรือไม่

ผู้ค้ำประกันการเช่าซื้อรถจะต้องรับผิดชอบเมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัดอย่างไร

ทำสัญญาจำนองอำพรางการซื้อขายที่ดินห้ามโอนผลเป็นอย่างไร

ดอกเบี้ยจากราคาใช้แทนต้องคิดตั้งแต่วันไหน

รับซื้อทองมาโดยไม่รู้ว่าเป็นของโจร ต้องคืนทองให้แก่เจ้าของหรือไม่

ภาระจำยอมเป็นอสังหาริมทรัพย์

การบอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะการยึดถือแทนต้องบอกว่าต่อเจ้าของทรัพย์

ครอบครองปรปักษ์จะยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกได้หรือไม่